• 10 سال سابقه تدریس
  • تدریس در ایران آکسفورد
  • دانشگاه امیرکبیر
  • تیزهوشان ایران
  • دانشگاه مالک اشتر
  • دانشگاه تربیت مدرس
  • جهاد داشنگاهی داشنگاه شریف
  • مترجم کتاب های زبان انگلیسی
  • سابقه فعالیت در خبرگزاری مهر
  • مقاله نویس روزنامه ایرانیانز