دوره عمومی مدیریت زمان و برنامه ریزی

مناسب برای افرادی که از درگیری ذهنی و آشفتگی کارها و عقب افتادن برنامه زندگی خود رنج می کشند

1,200,000 ریال